about us services hosting support contacts
Főoldal Bejelentkezés Webmail
100 Mb Tárhely
Php,Cgi,Perl
E-mail 1db
Mysql +2500ft/év
1000 Mb Tárhely
Php,Cgi,Perl
E-mail 5db
Mysql
2000 Mb Tárhely
Php,Cgi,Perl
E-mail 10db
Mysql
more info order now more info order now more info order now

I. A Szolgáltató megnevezése, az Ügyfélszolgálat elérhetősége


I.1. A Szolgáltató megnevezése:


NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság


Székhely: 1052 Budapest, Vármegye u. 3-5.

Cégjegyzékszám: 01-10-046480

Adószám: 14921359-2-41

Telefon: 06 1 48-48-128

Fax: 06 1 267-61-14


I.2. Az Ügyfélszolgálat elérhetősége


(munkanapokon 8:00 – 16:00 óráig)


Cím: 1052 Budapest, Vármegye u. 3-5.

Telefon: 06 1 492-19-84

E-mail: info@bitdomain.hu


II. A szerződés tárgya, a szolgáltatás meghatározása


Szolgáltató web-tárhelyet biztosító hálózati szolgáltatást, valamint domain bejegyzésére és fenntartására irányuló szolgáltatást nyújt Előfizető részére az érvényes árlistában, a Megrendelőlapon és a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételek szerint.


Előfizető kijelenti, hogy a Megrendelőlap leadásával jelen ÁSZF rendelkezéseit elfogadja.


III. A szerződés hatálya


Alanyi hatály: Szolgáltató által a II. pontban nyújtott szolgáltatás igénybevevője/előfizetője lehet bármely természetes személy, jogi személy, és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság.

Időbeli hatály: Előfizető által megrendelt II. pontban foglalt szolgáltatásra irányuló jogviszony a Megrendelőlapon megjelölt határozott időre jön létre. A Megrendelőlapon kizárólag a hatályos árlistában feltüntetett határozott időtartamok valamelyike jelölhető meg.

Tárgyi hatály: Jelen ÁSZF II. pontjában meghatározott szolgáltatás.


IV. A szerződés létrejötte


Előfizető a Megrendelőlap kitöltésével, Szolgáltató részére történő megküldésével és az érvényes Árlistában foglalt előfizetési díj megfizetésével válik jogosulttá a szolgáltatás igénybevételére, Szolgáltató pedig ezt követően köteles nyújtani Előfizető részére a megrendelt szolgáltatást.
V. A szerződés tartalma, a Felek jogai és kötelezettségei


V.1. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei


V.1.1. Szolgáltató köteles az Előfizető megrendelésében foglalt szolgáltatás biztosítására éves 99%-os rendelkezésre állás mellett. A rendelkezésre állásba nem tartoznak bele az előre bejelentett karbantartások, illetőleg az esetleges, Előfizető szerződésszegéséből eredő korlátozások időtartamai.


V.1.2. Szolgáltató köteles a megrendelt szolgáltatásokat a megrendeléstől, illetőleg az előfizetési díj megfizetésének időpontjától számított 30 munkanapon belül biztosítani. Ide nem értendőek azon kiegészítő, harmadik fél által nyújtott szolgáltatások, melyeket a Szolgáltató közvetít az Előfizető felé tekintettel arra, hogy ezen szolgáltatások kezdete harmadik fél hatáskörébe tartozik.


V.1.3. Szolgáltató az érvényes Árlistában szereplő, az Előfizető által megfizetett díjról kiállított számlát elektronikus formában továbbítja Előfizető részére, valamint Előfizető kérésére papír alapon is Előfizető rendelkezésére bocsátja.


V.1.4. Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani az általa nyújtott szolgáltatások tartalmát és díjait, azonban ezen módosítások nem érintik a már megrendelt és kifizetett szolgáltatásokat.

Szolgáltató jogosult jelen ÁSZF egyoldalú módosítására, melyről a módosítás hatályba lépése előtt ügyfeleit tájékoztatnia kell.


V.1.5. Előfizető alábbi tilalmakba ütköző magatartása esetén Szolgáltató jogosult a szolgáltatás korlátozására, illetőleg a szerződés azonnali hatályú felmondására:


  • tilos a Web-tárterületen törvénybe ütköző, pornográf, szerzői jogokat vagy a jó ízlést sértő anyagok, tartalmak elhelyezése;

  • tilos a Web-tárterületen olyan programkód elhelyezése, ami kárt okozhat, vagy nem alkalmas osztott rendszeren való futtatásra;

  • tilos az Interneten kéretlen, reklám célú e-mail-ek küldése, valamint más felhasználók zaklatása;

  • tilos bármely olyan tartalom elhelyezése, amely bárkinek az Alkotmányban illetve egyéb jogszabályokban foglalt jogait sértheti, vagy jogai gyakorlásában akadályozza.

  • tilos az Internet Etikai Kódexe (Netikett) rendelkezéseinek megsértése.


V.1.6. Szolgáltató a tőle elvárható gondossággal óvja az Előfizető által a Szolgáltató szerverein elhelyezett adatokat, azonban az ott elhelyezett adatokért, az adatok elhelyezéséből eredő következményekért, károkért, továbbá az elhelyezett adatok elvesztéséből eredő károkért felelősség Szolgáltatót nem terheli.

Amennyiben Szolgáltató tudomására jut, hogy Előfizető az V.1.5. pontban foglalt tilalmakba ütköző magatartást tanúsít, úgy törli az adott tilalomba ütköző tartalmakat.


V.1.7. Szolgáltató jogosult Előfizető adatait nyilvántartásaiban szerepeltetni, ezen adatokat a hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően tárolhatja, kezelheti. Előfizető adatait annak írásos jóváhagyása nélkül nem adhatja át harmadik félnek. Kivételt képez ezalól a jogszabályban rögzített adatszolgáltatási kötelezettség.


V.1.8. Szolgáltató köteles az általa nyújtott szolgáltatás hibáit a tudomására jutásától számított lehető legrövidebb időn belül javítani, amennyiben a hiba oka az ő érdekkörében merült fel.


V.2. Az Előfizető jogai és kötelezettségei


V.2.1. Előfizető jogosult az általa megrendelt és kifizetett szolgáltatások igénybevételére.


V.2.2. Előfizető kötelezettsége a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges hardver, szoftver és egyéb telekommunikációs feltételek biztosítása.


V.2.3. Előfizető köteles az általa igénybevett szolgáltatásokat előírásszerűen használni, ellenkező esetben Szolgáltató jogosult a nyújtott szolgáltatás korlátozására, vagy a szerződés azonnali hatályú felmondására. A hibás vagy helytelen használatból eredő károkért Előfizető felelősséggel tartozik.


V.2.4. Előfizető köteles a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges azonosítókat titokban tartani, a jogosulatlan használatból eredő károkért Előfizető felelősséggel tartozik.


V.2.5. Előfizető köteles az általa megrendelt szolgáltatás (érvényes Árlistában szereplő) díját megfizetni Szolgáltató részére.


V.2.6. Előfizető köteles a Szolgáltató által nyilvántartott adataiban bekövetkezett változást 15 napon belül Szolgáltatónak bejelenteni.


V.2.7. Amennyiben Előfizető bármilyen hibát észlel az általa igénybevett szolgáltatással kapcsolatban, úgy arról haladéktalanul tájékoztatni köteles Szolgáltatót.


VI. Fizetési mód


Előfizető a megrendelt szolgáltatás előfizetési díját az alábbi módon teljesítheti:


Internetes fizetés (kattintson a linkre a további információkért)


VII. A szerződés megszűnése


A II. pontban foglalt szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés megszűnik:


VII.1. A szerződő Felek közös megegyezése esetén

VII.2.1. Szolgáltató jogutód nélküli megszűnése esetén

VII.2.2. Előfizető jogutód nélküli megszűnése, illetve halála esetén

VII.3. Bármelyik szerződő Fél rendkívüli, azonnali hatályú felmondása esetén.

Amennyiben Előfizető Szolgáltató súlyos szerződésszegése miatt azonnali hatályú, rendkívüli felmondással él, úgy Szolgáltató vállalja, hogy az előfizetési díj időarányos részét visszafizeti Előfizető részére Előfizető ilyen irányú írásbeli kérelme esetén.

Szolgáltató súlyos szerződésszegésének minősül, ha 72 órát meghaladó időtartamban nem biztosítja a szolgáltatást.


A szerződés egy éves határozott időre jön létre, ezért annak rendes felmondására egyik Fél részéről sincs lehetőség.


VIII. Egyéb rendelkezések


VIII.1. A Felek a szerződés teljesítése vonatkozásában kölcsönösen együttműködve kötelesek eljárni, a szerződéssel kapcsolatos releváns információkról, változásokról tájékoztatják egymást.


VIII.2. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar Ptk. és más vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak.


VIII.3. A Felek bármely, a szerződéssel kapcsolatban felmerült jogvitájukat törekszenek békés úton rendezni, ennek sikertelensége esetén alávetik magukat a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességének.

Főoldal | Rólunk  |  Tárhely   |   Domain   |   Online Rendelés   |   Áraink   |   Elérhetőségek
Copyright © Bitdomain 2009 Minden Jog Fenntartva!